عروس اصفهانی که برای رفتن به خانه بخت، هیچگونه جهیزیه ای نداشت، برای خرید جهزیه اقدام به کشیدن چک های بلامحل می کند عروس کم توقع ما که کل جهزیه او تنها 13 میلیون تومان شده بود نتوانست در موعد مقرر جای چک های خود را پرکند و توسط مامورین و در شب عروسیش دستگیر شد.