قتل شوهر


برای اینکه بتوانم براحتی با دوست پسرم رابطه داشته باشم باید از شر شوهرم خلاص می شدم به همین خاطر 30 قرص خواب در غذایش ریختم و باهمکاری دوست پسرم با پیچاندن طناب به دور گردنش اورا کشتیم. از اینکه شوهرم را به این شکل کشته بودم عذاب وجدان داشتم چراکه او مردی مهربان و فداکار بود و مرا بسیار دوست می داشت اما عشق به دوست پسرم گریبانم را گرفته بود و رهایم نمی کرد.