بشر سالهاست که درپی اختراع و ساخت ماشین زمان است اما طبق این مستند، ماشین زمان سالها پیش و در خفا ساخته شده است کشورهای قدرتمند جهان تکنولوژی های بسیار پیشرفته ای را دراختیار دارند که به شدت محرمانه می باشند اختراع ماشین زمان نیز می تواند یکی از این نوع اختراعات محرمانه باشد.