روز گذشته بارش باران باعث بهم ریختگی و آب گرفتگی شهر 4 میلیاردی آفتاب شد ساخت شهری در هزاره سوم و ایجاد مشکل آن هم بخاطر عدم زه کشی مناسب، اتفاقی بسیار مضحک و خنده دار است.